Skip to main content
Social Sci LibreTexts

Lifeworld Knowledge: Being an Intercultural Reader

 • Page ID
  81234
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  The fragment below shows that instead of being a hindrance to engaging with text meaning, referring to one’s own experience of the world could indeed aid the process of being critical in problematizing the text, and being intercultural. The personal and cultural can combine to aid students to become intercultural readers. When the exchange below took place in the lesson, I felt at the time that the discussion had moved away from the text and that students used the text merely as a vehicle for a discussion about the topic. My aim throughout the lesson had been to get students to focus on the text and to point to the language in the fragment to prove their points, so I was initially disappointed that discussions like the one below developed, even though I recognized the value of having debates like this. Looking at the exchange now, I think it shows that students did have a meaningful and intercultural dialogue by collaborating in their interpretative discussion and making use of their personal experience. In doing so, they were critical from an inside as well as an outside perspective. Students were both intercultural in the sense of understanding the complexity of culture (cf. Blommaert, 1998; Holliday et.al, 2004) and they were ‘being intercultural’ (Phipps and Gonzalez, 2004) in trying to understand the ‘other’, in this case ‘the male’, in relation to their own experiences. Students tried to understand the text and its underpinning discourses; they also critiqued, as a group, these discourses, which in turn led them to look at their own situation in a different light again.

  Claire: Maar we zeggen één ding en we denken een ander ding. Ik denk dat ik heb hetzelfde probleem, ik zeg altijd ik kan doen wat ik wil, ik kan carrière hebben of niet, wat ik wil, maar ook in mijn gezin [mijn eigen familie, GQ], ze zegt altijd, wanneer is het huwelijk, wanneer komt de kinderen en dat is een heel, ja, ik vind het heel moeilijk en ik denk dat dat is een normaal probleem van vrouwen in deze tijd, ja de... hoe zeg je dat?

  G: Ja de rol, de veranderende rol.

  Claire: Ja, de rol, je kan alles zijn of niks zijn, maar het is moeilijk om een balans te vinden.

  Marijke: Ja, blijkbaar vinden mannen dat ook heel moeilijk dat ze niet goed weten wat ze nou van een vrouw moeten verwachten en dat daarom zo’n artikel ook gepubliceerd wordt omdat dat daarop ingaat van wat voor wat willen vrouwen nou eigenlijk en hoe zitten ze in elkaar...

  G: En wat willen ze zelf?

  Emma: En wat willen mannen?

  G: Ja, precies dat bedoel ik.

  Emma: Willen ze een hoer hebben of een moeder?

  G: Een hoer en een madonna.

  Claire: Ja, een hoer in de slaapkamer en een moeder in...

  Marijke: [lacht] Ja, in de huiskamer of zo...

  [door elkaar praten. lemand zegt]:

  In de keuken

  G: Ja, inderdaad. Zit er ook iets in van jaloezie? Dat de vrouw...

  Claire: Alles kan hebben.

  G: ...een bedreiging vormt? de man is nu zijn positie kwijt als degene die presteert, mannelijke identiteit is het leveren van bepaalde prestaties.

  Claire: Dat is het feministenidee dat ik heb de laatste tijd ook met mijn Franse professor zo gepraat. Zij zegt dat sinds het begin van de tijd, mannen hebben een probleem, want vrouwen kunnen de kinderen hebben en mannen niet en dus mannen hebben vrouwen eh ‘repressed’?

  Marijke: Onderdrukt.

  Claire: Onderdrukt... enne nu vrouwen kunnen een carrière hebben en een huis en een baan en ze kunnen alleen wonen als we wilt, ja we kunnen alles doen en dat is een grote probleem voor mannen en ze weten niet wat ze willen en ze moeten denken...

  Marijke: Maar dan zou je kunnen zeggen dat dit artikel… juist die nadruk op de carrièrevrouw die, zeg maar, helemaal de plank misslaat, een bescherming is van hé , het is altijd van ons geweest om een carrière te hebben en om te presteren en nu doen die vrouwen het ook, maar kijk eens naar ze, ze kunnen er niks van, ‘t gaat helemaal mis met ze, dus om dat ook een beetje te beschermen van ‘ja, maar het is toch ook een beetje van ons’, want, ja, al kunnen ze het wel… toch niet zo goed als wij.

  G: ja, dus wat spreekt daar dan…, als we dat dan bijvoorbeeld vergelijken met Liesbeth Wietzes artikel van de man als dinosaurus, de mannen hebben hun positie verloren, ze zijn meelijwekkende wezens geworden, eh het was een heel extreme visie van haar, ze bracht het heel extreem, omdat het polemisch bedoeld was, maar herken je daar misschien iets in, zeg je, ja er is een bepaald maatschappelijk verschijnsel niet zozeer het maatschappelijk verschijnsel zoals hij het beschrijft over die agressieve jonge vrouwen, maar is er een maatschappelijk verschijnsel dat mannen, of vrouwen ook, in de war zijn, niet meer precies zoeken zoeken naar…een andere vorm…

  Emma: Ja, ik weet het niet, het is heel moeilijk, maar ik ben niet in de war, als vrouw zijnde heb ik geen probleem dat ik ook een carrière wil en desnoods kinderen en getrouwd zijn.

  Marijke: Maar denk je dat dat gaat lukken ook als je dat allemaal wil?

  Emma: Dat weet ik niet en als het niet lukt, ok, daar heb ik ook geen probleem mee.

  Claire: Maar ik denk ook dat de vrouw niet kan accepteren dat het ok is om geen man te hebben. Er is een…

  Emma: Vrouwen kunnen dat niet accepteren?

  Claire: Nee, de maatschappelijke mensen, ja, vrouwen, ik denk dat het misschien is het... het is dom, want ik weet dat zonder man kan ik gewoon functioneren op een normale wijze.

  Marijke: Ja…

  Claire: Ja, er is misschien een soort idee en…

  Marijke: Maar er is toch ook een soort restant van dat hele traditionele dat je toch ook een, dat je toch het idee hebt dat je een man nodig hebt en als je dan ook kijkt naar ‘Ally McBeal’ en al die series, je zit er toch ook op te wachten dat ze eigenlijk een vriendje krijgt?

  Emma: Maar is het ook niet zo tegenwoordig dat er voor mannen een beetje een nieuw concept is dat zij gewoon een vrouw nodig hebben voor eh eh ‘companionship’?

  lemand zegt Gezelschap.

  Emma: Gezelschap, want mensen als wezens, ik denk zijn niet bedoeld om alleen te zijn, man of vrouw, ‘t maakt niet uit. Misschien is het dan voor mannen, misschien moeten ze een hoofd er…

  Claire: Get their head around it.

  Emma: Ja, het idee dat die mogen ook kwetsbaar zijn, die mogen ook zeggen, ja eigenlijk wil ik best wel een vrouw.

  G: Ja en denk je dat dat hier ook enigszins naar voren komt?

  Emma: Nee.

  [er wordt gelachen]

  Translation

  Claire: But we say one thing and we think another thing. I think I have the same problem, I always say I can do what I want, I can have a career if I want and what I want. But also in my family, they always say, when is the wedding, when will you have children, and that is, yes, I think that is very difficult, and I think that that is a problem of women these days, yes, the… how do you say that?

  G: Yes, the role, the changing role

  Claire: Yes, the role, you can be anything or nothing, but it is difficult to find a balance.

  Marijke: Yes, apparently men also find it difficult that they don’t know what to expect from a woman, and that is why an article like this is published because it discusses what kind… what women actually want and what makes them tick.

  G: And what they want themselves?

  Emma: And what do men want?

  G: Yes, exactly that is what I mean.

  Emma: Do they want a whore or a mother?

  G: A whore and a madonna.

  Claire: Yes, a whore for in the bedroom and a mother in

  Marijke: [laughs] Yes, in the living room

  [Talking and laughing. Someone says]:

  In the kitchen

  G: Yes, indeed. Do you think there’s an element of jealousy? That the woman

  Claire: Can have everything.

  G: ...forms a threat? The man has lost his position as the one who achieves success; male identity is [seen as] achieving success.

  Claire: That is the feminist idea. I also talked about that with my French lecturer. She says that since the beginning of time men have a problem because women can have children and men can’t. That’s why they have ‘repressed?

  Marijke: Oppressed.

  Claire: Oppressed… and eh… women now can have a career and a house and a job and they can live on their own if they want. Yes, we can do anything we want and that is a big problem for men and they don’t know what they want and they have to think…

  Marijke: But you could say that of this article… especially the emphasis on the career woman who has got it all wrong [in her private life] is a protection of… eh… this has always been our [domain] to have a career, to achieve, and now women do it as well, but look at them, they go to pieces, so to protect that a bit as well, yes, this is also ours… because even though they can do it, they can’t do it as well as we can.

  G: Yes, so what can we if we compare that for instance with Liesbeth Wietze’s article ‘the man as dinosaur’, men have lost their position in society, they have become sad creatures… it was an extreme view… she presented it in a very extreme way because it was intended to be polemical, but do you perhaps recognise something that there is a phenomenon in society, or no not a phenomenon the way he describes it about aggressive women, but a phenomenon that men, and women as well, are confused, don’t know exactly… are looking for new ways…

  Emma: Well, I don’t know, it is very difficult, but I am not confused, as a woman, I have no problem with the fact that I want a career and possibly children, and be married

  Marijke: But do you think that you will manage it, if you want all of that?

  Emma: I don’t know, and if I won’t manage it, then that would be fine too.

  Claire: But I also think that the woman can’t accept the fact that it is ok not to have a man.

  Emma: Women can’t accept that?

  Claire: No, society… people, yes, women, I think that… maybe it is… it is silly, because I know that I can function normally without a man…

  Marijke: Yes…

  Claire: Yes, maybe there is a kind of idea and

  Marijke: But there is still a remnant of that very traditional… that you still have the idea that you need a man and also when you look at ‘Ally McBeal’ and those TV series… you are waiting for them to finally get a boyfriend?

  Emma: But, is it also not the case that there is a new concept for men that they need a woman for eh eh [she says in English] ‘companionship’?

  lemand zegt: Gezelschap.

  Emma: Companionship, because people as beings, I don’t think they are meant to be on their own, man or woman, it doesn’t matter. Maybe it is then for men, they need to get their head…

  Claire: Get their head around it.

  Emma: Yes, the idea that they can be vulnerable as well, that they can also say: Actually, I would quite like to have a woman [female partner, GQ].

  G: Yes, and do you think that this comes across in any way in the text?

  Emma: No.

  [Laughter]

  The classroom exchange above occurred at the point in the lesson straight after I had guided students through the different representations of women in the article. I had wanted them to consider how these different and conflicting representations, i.e. women as ‘aggressive hunters of men’, as ‘excessive lifestyle consumers’, and as ‘mothers,’ created a different layer to the text. Claire answered by relating these different representations to her own life and suggesting that women may think or say they have the freedom to be what and who they like to be but, that in reality, they are under pressure to conform. So she implied that whilst women might think they have all they want, they are nevertheless strongly influenced by expectations of society, that is to say, the discourses which are enacted by their friends and family. It is difficult to gain a balance between those discourses, she seemed to say. Claire was thus reflexive in her answer.

  Marijke then made an explicit link with the article suggesting that men clearly find it difficult to balance these various changing expectations women themselves and society have. Emma then turns the discussion towards men: they don’t know what they want: a whore or a mother. She elegantly (and perhaps unwittingly) brings two discourses in the article together; that of the sexual representation of women in one of the early representations in the article and the end of the article, which could indeed be termed the madonna-discourse: the traditional mother.

  The discussion amongst the students then becomes political: (suppression of women throughout history), and psychological (envy of women’s reproduction abilities) before it turns personal again about whether students themselves think they can combine the different roles of being a career woman with that of being a mother. Finally, Emma talks about relationships between men and women.

  At this stage in the lesson, students were not any longer trying to make sense of the text. They had made the text their own and were collaboratively creating meaning, in trying to relate the text to their own reality and their own experiences. As I said, my initial feeling during this exchange in the lesson itself was that they were almost ‘hijacking’ the text. Cooke and Wallace refer to this as ‘talking around a text’ when a text carries ‘too much meaning in a personal experiential way’ for the students to maintain the required distance to stay ‘on task’. Students wish to ‘make meaning in different ways’ than the questions asked by the teacher (2004: 109). But looking at the data, students are doing more than merely talking around the text. They are discussing the issues which arose from the text as a critique of society and highlighting the power differentials that women still face. The style of meta-communication had indeed changed from analytical talk of standing outside the text to a dialogue and collaborative style of talking, referring to personal experiences, as well as discourses in society. In fact, students are even quite explicitly referring to the issue of discourses. Claire calls it een soort idee (a kind of idea), which Marijke specifies as een soort restant van dat hele traditionele… (a remnant of the very traditional…). In this discussion, then, students are using the insights gained through the text analysis, taking these further in a discussion using both the ideas that were gained through the classroom activity of the text analysis, relating these to their own experiences, before applying these ideas which had been gained through a more personalized discussion, back to the text. This way they were seeing the text as cultuurtekst, in terms of its conflicting and multiple discourses: the expectations of being successful and independent versus the expectations to be married and have children, which Claire highlighted as being part of everyday reality for women. They also saw the conflicting discourses of ‘the whore and the madonna’, as Emma phrased the expectations of men towards women, which indeed highlighted the way the article had represented women.

  By using the dialogic space, students collaborated to engage in both discursive mapping and in discussing how they themselves were affected by these expectations and discourses in society. Students were engaging through ‘languaging’ (cf. Phipps and Gonzalez, 2004), or ‘dialoguing’, as I call it, using the article as a starting point, but then conversely relating their discussion again to the article. They referred to a range of personal experiences to engage with the text, from giving examples of their own experience to relating the discussion to other academic discussions (e.g. Claire referring to a literature class in French), and students talking about their expectations for their own future.

  The personal here helped to engage students and make them see the cultural and social significance of the article. Marijke particularly brings the discussion back to the article. She also queries Emma in her confident statement that she will have no problems integrating being a woman with having a career. She makes it personal and at the same time queries underlying assumptions, both in the text, but also in the attitude of the students themselves.

  By standing both inside and outside the text and through dialoguing, students were able to use the personal to be intercultural. They were intercultural at a generic level: recognizing the cultural values embedded in the text and the complexity of society of which this text is a product. However, the lesson also addressed being intercultural at a more specific level and local level. I conceived of this as Dutch discourses, and I turn to this next.


  This page titled Lifeworld Knowledge: Being an Intercultural Reader is shared under a CC BY license and was authored, remixed, and/or curated by Gerdi Quist (Ubiquity Press) .

  • Was this article helpful?